Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí našich produktů a služeb a upravují principy jejich používání. V tomto dokumentu popisujeme, jaká pravidla jste povinni dodržovat při používání našich produktů a služeb, jaké povinnosti máme my a jaká máte práva máte v souvislosti s našimi službami. Součástí Obchodních podmínek je také Reklamační řád popsaný níže v tomto dokumentu a Zásady ochrany osobních údajů popsané v samostatném dokumentu.

Vymezení pojmů

Aplikace BeerSport (dále pouze Aplikace) je produkt společnosti Cool Ticketing s.r.o., který se skládá z mobilní aplikace pro chytré telefony na platformách Android a iOS a serverové části (tzv. back-end).

Uživatelem (dále také jako „vy") se rozumí fyzická osoba, která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

 • aktivně využívala nebo využívá Aplikaci,
 • v systému Partnera provedla objednávku, jejíž předmět byl ručně nebo automatizovaně odeslán ke zpracování do Aplikace (např. rezervace nebo nákup vstupenek),
 • za účelem získání informací, získání obsahu či zpřístupnění obsahu v Aplikaci jiné osobě navštívila libovolné webové stránky společnosti Cool Ticketing s.r.o., které jsou zveřejněny mj. na doménách beersport.com, coolticket.cz, coolticket.co nebo cool-ticketing.com, a které zároveň mohou být součástí jiných aplikací (např. aplikace dostupné v prostředí sociálních sítí typu Facebook),
 • za účelem získání informací nebo vyřešení požadavku kontaktovala uživatelskou podporu Cool Ticketing s.r.o určenými prostředky (telefon, e-mail, sociální sítě).

Cenina je unikátní digitální záznam o vstupence, kupónu, poukazu, rezervaci nebo hrací kartě, který je uložen v Aplikaci.

Emise je sada Cenin stejného druhu, která může být limitovaná, cílená a personalizovaná vzhledem ke konkrétním Uživatelům nebo mobilním zařízením.

Akce je jednorázová nebo dlouhodobá aktivita, která zastřešuje jednu nebo více Emisí. Akce může mít specifická pravidla, která doplňují tyto Obchodní podmínky.

Nabídka je digitální záznam v Aplikaci nebo mimo ni, který umožňuje Uživateli získat Ceninu, Balíček Cenin nebo využít další funkce Aplikace (např. účast v soutěži či anketě). Nabídka je vždy součástí Akce a má typicky podobu položky v příslušné sekci mobilní aplikace BeerSport, odkazu nebo webové stránky pro uložení Ceniny, notifikace pro uložení Ceniny do aplikace apod.

Událost je kulturní, společenská nebo jiná akce, kterou pořádá Partner Provozovatele. Vstupenku na Událost je možné získat pomocí Aplikace a/nebo ji do Aplikace uložit z jiného zdroje (např. webový portál pořadatele).

Balíček je sada dvou nebo více Cenin, které Uživatel může získat v jednom kroku, při využití Nabídky.

Předplatné je Balíček cenin rozložených v čase. Pravidla Předplatného stanoví, jaké Ceniny a v jakém čase budou Uživateli automaticky uvolněny k uložení do mobilní aplikace BeerSport.

Rozpoznáváním produktu se rozumí proces v Aplikaci, kdy Uživatel povolí přístup k fotoaparátu mobilního zařízení a pomocí Aplikace následně pořizuje snímky okolí. Během tohoto procesu Aplikace uchovává pořízené snímky a pomocí umělé inteligence se snaží na základě získaných snímků rozpoznat hledaný objekt (např. čepované pivo, míchaný drink, apod.).

Partner je jakákoliv právnická osoba, s níž má Cool Ticketing s.r.o. uzavřen smluvní vztah v souvislosti s využíváním Aplikace. Jedná se typicky o zadavatele a objednatele kupónových Emisí, anket a soutěží, hracích karet nebo poukazů, dále jde o promotéry, pořadatele a organizátory akcí, kteří Aplikaci využívají k předprodeji vstupenek, a společnosti, které Aplikaci využívají pro prodej svých produktů či služeb. Partnerem je také právnická osoba, která prodává vstupenky přes svůj webový portál a umožňuje uložení zakoupených nebo rezervovaných vstupenek do Aplikace.

Provozovatelem Aplikace je Cool Ticketing s.r.o., IČ: 02387662, třída Karla IV. 468/18, 500 02 Hradec Králové (dále také jako „my" nebo „naše společnost").

Obecné podmínky

Smluvní vztahy

 • Pokud není uvedeno jinak, zprostředkovává Provozovatel prodej Cenin pouze z pověření, resp. jménem a na účet Partnera, který danou akci provozuje a organizuje. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný Partner. Zakoupením Ceniny vzniká smluvní vztah přímo mezi Uživatelem a Partnerem, který je organizátorem akce.
 • Nároky ze záruky existují při provádění smluvních výkonů pouze vůči příslušnému Partnerovi, který je organizátorem či provozovatelem akce.
 • Emise Cenin dostupných pro uložení do mobilní aplikace jsou limitované, cílené a personalizované. Uživateli nevzniká žádným způsobem nárok získat stejnou nebo podobnou Ceninu, kterou získal jiný Uživatel.
 • Provozovatel má právo kdykoliv, bez předchozího upozornění a bez náhrady, ukončit Emisi Cenin, pokud to z obchodního, technického nebo bezpečnostního hlediska považuje za nezbytné.
 • Emise cenin či konkrétní Nabídka může být doplněna o dodatečná pravidla akce, kterými Provozovatel doplňuje tyto Obchodní podmínky o další specifické podmínky. Dodatečná pravidla akce jsou dostupná na webu Provozovatele a odkázána z příslušné ceniny uložené v Aplikaci.
 • Každá Emise Cenin má své zúčastněné strany:
  • Technickým zajišťovatelem Emise je vždy Provozovatel.
  • Pořadatelem Emise může být Provozovatel nebo jeho Partner (např. multikino, které pořádá akci 1+1 na vstupenky, nebo restuarace, která akceptuje kupóny na 30% slevu).
  • Zúčastněným Partnerem může být smluvní partner Provozovatele, který se účastní na realizaci Emise, typicky vložením její hodnoty (např. pivovar, který v rámci akce kompenzuje čepovaná piva zapojeným restauracím).
 • Všechny zúčastněné strany Emise jsou oprávněny získat od Provozovatele statistické údaje o Emisi a agregované (anonymní) údaje o zapojených Uživatelích a jejich chování. Provozovatel nepředává konkrétní osobní údaje Uživatelů (např. e-mailové adresy) žádné zúčastněné straně, pokud k tomu nedá Uživatel explicitní souhlas pomocí Aplikace.

Provozování mobilní aplikace v zařízení Uživatele

 • Mobilní aplikace BeerSport musí být nainstalována z oficiálního zdroje.
 • Mobilní aplikace BeerSport musí být aktuální. Je-li v oficiálním zdroji k dispozici nová verze mobilní aplikace BeerSport, je Uživatel povinen co nejdříve provést aktualizaci, jinak se vystavuje riziku neuznání případných reklamací.
 • Mobilní aplikace BeerSport je určena pro provoz v mobilních telefonech. Další zařízení, jako jsou tablety, chytré televize a jiné, nejsou podporovány.
 • Uživatel je zodpovědný za řádnou funkčnost a stav svého mobilního telefonu při využívání mobilní aplikace BeerSport (např. pokud máte rozbité čelní sklo nebo displej telefonu a čtečka kódů na pokladně Partnera nenačte kód z uplatněného poukazu, nemusíte získat příslušný produkt nebo službu uvedenou na poukazu. Zároveň jste zodpovědní za to, že váš telefon bude mít dostatečně nabitou baterii, abyste mohlo dojít k řádnému využití a kontrole poukazu nebo vstupenky pověřeným pracovníkem Partnera.)

Registrace Uživatele a ověřování

 • Pro některé funkce aplikace je vyžadováno provedení registrace nebo ověření Uživatele. (Například účast v soutěžích, platby v mobilní aplikaci nebo získání výhry z hracích karet se neobejde bez zadání vašeho platného e-mailu. U některých Cenin ověřujeme váš věk - typicky u poukazů na alkoholické výrobky. U Cenin, které dostanete jako dárek přes Facebook zase ověřujeme vaši identitu pomocí přihlášení k vašemu Facebook účtu.)
 • Bez provedené registrace nebo ověření mohou být některé funkce aplikace nepřístupné nebo nebude umožněno uložení určitých cenin. Zpracování zadaných osobních údajů se řídí dokumentem Zásady ochrany osobních údajů.
 • Uživatel se považuje za registrovaného, pokud má v aplikaci vyplněnou platnou e-mailovou adresu a tuto adresu úspěšně potvrdil kliknutím na odkaz v zaslané zprávě.

Bezpečné používání Aplikace

 • Uživatel je povinen používat Aplikaci s dodržováním základních bezpečnostních zásad, mezi něž mimo jiné patří:
  • Nepoužívat Aplikaci v mobilním zařízení, které má upraveno operační systém (tzv. „root" na Android platformě a „jailbreak" na iOS platformě).
  • Nesdělovat přes Aplikaci citlivé nebo osobní údaje, pokud je Aplikace používána v nezabezpečeném prostředí (např. připojení přes nezabezpečenou wi-fi síť, na veřejných počítačích apod.)
 • Za zakázané jednání se považuje jakýkoliv pokus o zneužití Aplikace, zejm.:
  • obcházení bezpečnostních mechanismů Aplikace (např. pořizování snímků obrazovky s detailem Ceniny nebo ruční změna data a času v telefonu za účelem prodloužení platnosti Cenin),
  • obcházení funkcí Aplikace (např. provádění Rozpoznávání produktu v rozporu s pravidly akce,
  • poškozování a dekódování Aplikace,
  • imitování nebo deaktivace ochranných prvků Cenin,
  • vytváření imitací Cenin,
  • jakákoliv modifikace uložených Cenin.
 • Zakázané jednání popsané výše může být důvodem pro okamžité automatické zneplatnění Ceniny bez náhrady, či zablokování telefonu Uživatele pro další využívání Aplikace. V případě opakovaného zakázaného jednání a nebo v případě vzniku škody Provozovateli může být věc postoupena orgánům činným v trestním řízení.

Používání Aplikace s ohledem na váš věk

Je zakázáno používat Aplikaci osobám, které kvůli svému věku nemohou dle platné legislativy udělit zákonný souhlas s těmito Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

Jste-li rodič a zjistíte, že Aplikaci používá vaše dítě a nesouhlasíte s tím, kontaktujte naši podporu.

Uložení některých Cenin v Aplikaci může být podmíněno zadáním věku. Jedná se typicky o kupóny a poukazy související s alkoholickými nápoji, které není možné uložit, pokud vám není alespoň 18 let.

Dostupnost Aplikace

 • Mobilní aplikace BeerSport nemusí být k dispozici pro všechny verze podporovaných operačních systémů a její funkčnost a obsah se může lišit pro jednotlivé platformy nebo jejich verze.
 • Provozovatel není odpovědný za výpadky ve funkčnosti či dostupnosti Aplikace způsobené třetí osobou nebo vyšší mocí.
 • V případě technických problémů na straně Provozovatele nebo vinou chyby v Aplikaci, kdy Uživatel nemohl využít Ceniny uložené v aplikaci, se nastalá situace řídí Reklamačním řádem.

Výměna za peníze

 • Ceniny uložené v Aplikaci nelze vyměnit za peníze. (Pokud například vyhrajete v mobilní aplikaci vstupenku do kina zdarma, není možné hodnotu této výhry vyplatit v penězích.)
 • Vracení peněz za nákupy v Aplikaci se řídí ustanoveními v kapitolách Nákupy v aplikaci a Reklamační řád.

Grafické údaje a autorská práva

 • Grafické údaje použité v Aplikaci jsou čistě ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnému vzhledu věci, místa nebo události, k níž se vážou. Jedná se zejména o hlavní grafický motiv na vstupenkách a kupónech, obrázky provozoven a Nabídek v mobilní aplikaci BeerSport a obrázky použité na webech a stránkách Provozovatele na sociálních sítích.
 • Pokud není uvedeno jinak, je Provozovatel majitelem autorských práv
  • k obsahu Aplikace jako celku,
  • ke grafickým a textovým údajům na dílčích nabídkách,
  • ke grafickým a textovým údajům na Ceninách,
  • k obsahu webových stránek a stránek Provozovatele na sociálních sítích.
 • Jsou-li využívána autorská díla nebo duševní vlastnictví Partnerů, činí tak Provozovatel s jejich souhlasem a na jejich pokyn.
 • Vzhled a chování Aplikace jsou duševním vlastnictvím Provozovatele a jsou chráněny dle platného autorského práva.
 • Vzhled a princip validace Cenin je chráněn patentem č. 307052 ze dne 23. 9. 2017 s názvem „Způsob kontroly lístků v elektronických mobilních zařízeních, zejména na kulturní a sportovní akce, jízdné a parkovné".

Nabídky a akce

 • Jednou ze základních funkcí Aplikace je prezentace personalizovaných (marketingových) Nabídek Uživatelům. Uživatel bere na vědomí, že takové Nabídky v Aplikaci může vidět a případně využít. Pokud s tímto bodem Obchodních podmínek nesouhlasíte, je třeba, abyste Aplikaci přestali používat a mobilní aplikaci BeerSport odinstalovali ze svého mobilního zařízení.
 • Nabídky mohou být Uživateli zpřístupněny pomocí mobilní aplikace BeerSport, e-mailu nebo webové aplikace.
 • Uživatel je oprávněn jakoukoliv Nabídku odmítnout, případně vyjádřit svůj nesouhlas s dalším oslovením pokud se jedná o e-mailovou Nabídku. Detailně jsou práva Uživatele popsána v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.
 • Nabídky jsou vždy součástí akce, která může mít jednorázový nebo dlouhodobý charakter.
 • Zapojením do akce se rozumí zakoupení nebo uložení Ceniny do mobilní aplikace BeerSport (např. uložíte si kupón, hrací kartu nebo zakoupíte vstupenku či předplatné přímo v mobilní aplikaci).
 • Pokud se Uživatel do akce zapojí, souhlasí s jejími pravidly a je povinen se jimi řídit. Pravidla mohou být specificky upravena pro konkrétní akci a jsou Uživateli vždy sdělena před tím, než využije Nabídku, která je součástí akce. Sdělení těchto pravidel je umístěno přímo v Nabídce (v popisu Nabídky v mobilní aplikaci BeerSport, v těle e-mailu apod.) nebo na webové stránce odkázané z Nabídky či uložené Ceniny.
 • Využitím Nabídky se rozumí zahájení práce s uloženou Ceninou (např. pokud začnete hrát hrací kartu, uplatníte kupón či vstupenku, zvolíte provozovnu pro získání platného poukazu, apod.).
 • Pokud se Uživatel zapojí do akce (např. uložíte Ceninu z Nabídky) a následně se rozhodne, že s pravidly akce nesouhlasí, je oprávněn do 7 dnů od zapojení do akce požádat Provozovatele o vyřazení. Provozovatel zajistí stornování nevyužité Nabídky a záznamů o tom, že se uživatel do akce zapojil. Vyřazení je možné pouze v případě, že Uživatel získané Ceniny ještě neuplatnil nebo jinak neznehodnotil. (Pokud například odehrajete hrací kartu, která byla součástí Nabídky, nelze již vyřazení provést, nicméně vaše práva vyplývající ze Zásad ochrany osobních údajů tím nejsou nijak dotčena.)
 • Personalizace Nabídek spočívá v tom, že dle uvážení Provozovatele a nebo zadání Partnera jsou Nabídky poskytovány pouze určenému množství nebo segmentu Uživatelů. Poskytnutí Nabídky není nárokové v tom smyslu, že Uživatel není oprávněn požadovat stejnou Nabídku, zejména pokud nesplňuje kritéria stanovená Provozovatelem nebo Partnerem (např. pokud si Partner přeje oslovit Nabídkou pouze uživatele z Prahy, nemusí být Nabídka komunikována na Uživatele v ostatních částech ČR).
 • Provozovatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v Aplikaci s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud má Provozovatel k dispozici informace o zrušených nebo změněných termínech akcí, bude zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu beersport.com nebo přímo v Aplikaci.

Kupóny a poukazy

 • Kupónem se rozumí Cenina, kterou lze na místě uplatnění využít k získání zvýhodněného produktu nebo služby. Obvykle je vyžadován doplatek v penězích. Příkladem Kupónu je kupón na 30% slevu, kupón na další produkt zdarma při koupi jednoho za plnou cenu (tzv. 1+1), kupón pro slevu v e-shopu apod.
 • Poukazem se rozumí Cenina, kterou lze na místě uplatnění využít k získání produktu nebo služby zdarma, bez doplatku. Příkladem Poukazu je poukaz na 100% slevu v obchodním řetězci, poukaz na vstup na kulturní akci, poukaz na vstupenku zdarma apod.
 • Speciálním typem Kupónu je tzv. „e-shop kupón", který slouží k distribuci promo kódů do e-shopu Partnera (za využitý promo kód získáte typicky možnost zvýhodněného nákupu na partnerském e-shopu). Tento typ kupónu se obvykle nevyužívá v kamenné prodejně, ani jej při uplatnění nekontroluje obsluha.
 • Speciálním typem Kupónu je tzv. „info kupón", který neslouží k využití v žádné provozovně, ale pouze k informování Uživatele o získané hodnotě (např. fyzický produkt nebo kredit vyhraný v soutěži) nebo jiné skutečnosti. Konkrétní sdělení je uvedeno přímo v popisu Kupónu.
 • Speciálním typem Kupónu či Poukazu je tzv. „retail kupón / poukaz", který slouží k uplatnění na pokladnách kamenných obchodů. Tento typ Ceniny zneplatňuje přímo Uživatel potvrzením výzvy v mobilní aplikaci. Poté má omezený čas (typicky 5 minut) pro předložení Ceniny obsluze, která načte informace z Ceniny do pokladního systému.
 • Speciálním typem Kupónu či Poukazu je tzv. „cashback kupón / poukaz", který umožňuje získat peníze zpět za provedený nákup. Provedený nákup se dokládá pomocí „naskenování" zakoupeného produktu Aplikací. Tento proces nazýváme Rozpoznávání produktu a je založen na využití fotoaparátu telefonu pro identifikaci objektů pomocí umělé inteligence a neuronových sítí. Aby bylo Rozpoznání produktu považováno za platné, může Aplikace také požádat o potvrzení aktuální nebo dřívější polohy Uživatele pomocí GPS. Provedené Rozpoznávání produktu může podléhat automatické či ruční kontrole Provozovatelem a v případě důvodného podezření na obcházení této funkce Aplikace může Provozovatel dané Rozpoznávání dodatečně zamítnout. Tím Uživatel pozbývá nárok na získání hodnoty uvedené na Cenině.
 • Uživatel může získat platné Kupóny a Poukazy v Aplikaci zejména těmito způsoby:
  • Využitím Nabídky v aplikaci (nákup nebo uložení Ceniny zdarma, buď přímo z příslušné sekce v mobilní aplikaci nebo akceptování příchozí notifikace pro uložení Ceniny)
  • Automaticky při připojení mobilní aplikace BeerSport k internetu (např. automaticky doručované Kupóny v rámci zakoupeného Předplatného)
  • Uložením Ceniny pomocí speciálního odkazu (z e-mailu, SMS, webové stránky, sociálních sítí, apod.)
  • Zadáním platného kódu Ceniny v mobilní aplikaci BeerSport
  • Výhrou Ceniny v soutěži nebo na hrací kartě
  • Výběrem určené odpovědi v anketě nebo soutěži
 • Některé Kupóny nebo Poukazy je po uložení do mobilní aplikace BeerSport potřeba aktivovat pro využití v konkrétní provozovně, k čemuž aplikace Uživatele vyzve. Volba provozovny je v některých případech nevratná. Během aktivace může být potřeba aktivní připojení k internetu. Neaktivovaný Kupón nebo Poukaz není platnou Ceninou a nelze jej bez aktivace využít.
 • Některé Kupóny nebo Poukazy vyžadují ke svému uplatnění zapnutý Bluetooth 4.0 a povolené lokační služby pro mobilní aplikaci BeerSport. V případě, že Uživatel nechce tyto služby zapnout či povolit, má právo Ceninu nevyužít. Případná kompenzace uhrazené ceny se řídí Reklamačním řádem.
 • Některé Kupóny nebo Poukazy mohou při zneplatnění zobrazit kód (typicky alfanumerický kód nebo jeho 1D či 2D grafickou reprezentaci). Kód slouží pro kontrolu platnosti Ceniny obsluhou v místě uplatnění. Uživatel je povinen umožnit obsluze načtení kódu, jinak nemůže získat plnění uvedené na Cenině.
 • Není-li přímo na Kupónu či Poukazu uvedeno jinak, je Uživatel oprávněn každý Kupón či Poukaz využít pouze jednou.
 • Standardní platný Kupón či Poukaz obsahuje zelený útržek s titulkem „Platný kupón", resp. „Platný poukaz", název, datum platnosti, místo uplatnění, údaje o pořadateli akce, hodnotě či ceně, kterou je třeba doplatit při využití, a může obsahovat případné další doplňující údaje (například cenovou kategorii, pravidla akce, výběr z obchodních podmínek pořadatele) a odkazy. Kupón či Poukaz, který je třeba aktivovat pro konkrétní provozovnu, obsahuje místo zeleného útržku tlačítko pro provedení aktivace. Kupóny typu „e-shop kupón" a Kupóny či Poukazy typu „retail kupón / poukaz" a "cashback kupón / poukaz" obsahují místo zeleného útržku jedno nebo více tlačítek, které Uživateli umožňují provést uplatnění dle charakteru Kupónu či Poukazu.
 • Platný Kupón či Poukaz dále mohou obsahovat sadu bezpečnostních prvků, které kontroluje obsluha při uplatnění. Uživatel je povinen obsluze tuto kontrolu umožnit předložením platné Ceniny v mobilní aplikaci BeerSport.
 • Kupón či Poukaz je během využití v aplikaci nevratně zneplatněn Obsluhou (standardní Kupón a Poukaz) nebo Uživatelem (Kupón a Poukaz typu „retail" a „cashback"). Pokud zneplatnění provádí Uživatel na výzvu obsluhy, je povinen tak učinit způsobem, kdy obsluha vidí celý proces zneplatnění na displeji telefonu.
 • Po zneplatnění Kupónu či Poukazu může být Uživatel obsluhou vyzván k předložení zneplatněné Ceniny k dodatečné kontrole nebo načtení kódu z Ceniny, což musí umožnit, chce-li získat hodnotu uvedenou na Cenině.
 • Neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany Uživatele při kontrole Ceniny je považováno za vyjádření vůle Uživatele Ceninu nevyužít a obsluha je v takovém případě oprávněná odmítnout plnění uvedené na Cenině.
 • Uživatel není oprávněn požadovat náhradní Ceninu při smazání nebo zneplatnění Ceniny omylem. Provozovatel může Ceninu znovu uvolnit k uložení do mobilní aplikace BeerSport čistě na základě vlastního uvážení a charakteru konkrétní Emise či Akce.
 • Provozovatel je oprávněn znemožnit aktivaci nebo využití uložené Ceniny technickými prostředky Aplikace, a to zejména v případě, pokud vznikne podezření na nedodržování těchto Obchodních podmínek Uživatelem, nebo pokud k tomu vedou technické, obchodní či bezpečnostní důvody.
 • Každá Cenina má své datum a čas platnosti vyznačené na Cenině. Pokud není Cenina do této doby řádně uplatněna, expiruje bez náhrady.
 • Vracení zakoupených Kupónů a Poukazů se řídí Reklamačním řádem.

Hrací karty

 • Hrací karta je speciální typ ceniny, umožňující Uživateli získat jinou Ceninu, Balíček Cenin nebo kredity pro nákupy v Aplikaci.
 • Hrací karta je formou spotřebitelské soutěže a nepodléhá zákonu o hazardních hrách č. 186/2016 Sb.
 • Hrací karta může být do Aplikace uložena jako zamknutá. Pro své odemknutí vyžaduje provést Rozpoznávání produktu dle pravidel Akce.
 • Odemknutá Hrací karta obsahuje herní pole s proměnlivým počtem různých ukrytých symbolů, zkrácenou informaci o výhrách, potřebný počet konkrétních symbolů, které je třeba odkrýt pro jejich získání, a počet maximální počet pokusů, má Uživatel k dispozici pro odkrytí symbolů. Hrací karta dále může obsahovat upřesňující pravidla Akce, odkazy a další informace (typicky o tom, jak výhry využít).
 • Rozložení symbolů ukrytých na kartě je náhodné, ale vždy jsou na kartě ukryté všechny symboly potřebné pro získání libovolné z uvedených výher.
 • Hra spočívá v postupném odkrývání ukrytých symbolů. Hra končí, pokud Uživatel v rámci daného počtu pokusů odkryl všechny potřebné symboly pro získání některé z výher (taková karta se označuje jako vyhraná), nebo pokud vyčerpal všechny pokusy a potřebné symboly neodhalil pro žádnou z výher (taková karta se označuje jako prohraná).
 • V případě výhry je do mobilní aplikace ihned uložena vyhraná Cenina, Balíček Cenin nebo je nabit kredit.
 • V případě prohry může být do mobilní aplikace uložena „cena útěchy" v podobě jiné Ceniny nebo Balíčku Cenin.
 • Herní pole na prohrané kartě může být uživatelem dále rozkrýváno, nicméně Uživatel již nemá možnost získat žádnou z výher.
 • Uživatel není oprávněn požadovat náhradní hrací kartu při smazání karty omylem. Provozovatel může kartu znovu uvolnit k uložení do mobilní aplikace BeerSport čistě na základě vlastního uvážení a charakteru konkrétní Emise či Akce.

Soutěže a ankety

 • Soutěže zveřejňované v Aplikaci mají charakter strukturovaného dotazníku a mohou být realizovány formou vědomostní nebo tipovací soutěže, ankety, žádosti o zpětnou vazbu, apod.
 • Soutěže mohou být personalizované a dostupné jen vybraným Uživatelům na základě jejich předchozí aktivity v Aplikaci nebo na základě jiných údajů, např. geografické polohy.
 • Soutěže jsou zveřejňovány v příslušné sekci Aplikace dle uvážení Pořadatele nebo na základě zadání Partnera. Zadavatel Soutěže je vždy výslovně uveden přímo u konkrétní Soutěže (tapněte na kulaté tlačítko „i" u Soutěže). Technicky a organizačně Soutěže zajišťuje Provozovatel.
 • Soutěžní zprávou se rozumí jedna nebo více odpovědí poskytnutých Uživatelem při účasti v Soutěži. Soutěžní zpráva může obsahovat také doplňkové texty, fotografie či výslovný souhlas Uživatele s předáním jeho e-mailu k marketingovému zpracování zadavatelem soutěže.
 • Uživatel se vybrané Soutěže může zúčastnit tak, že odešle Soutěžní zprávu určenými prostředky Aplikace a zadá svůj platný e-mail.
 • Není-li uvedeno jinak, Uživatel se může Soutěže zúčastnit pouze jednou. Opakovaná účast ve stejné Soutěži pod jiným e-mailem může být Pořadatelem vyhodnocena jako neplatná.
 • Po ukončení Soutěže nebo průběžně během jejího trvání Provozovatel náhodně vybírá z obdržených Soutěžních zpráv. Výherce může být zveřejněn na Facebooku Provozovatele a je informován e-mailem.
 • Výhry nejsou právně vymahatelné. Zadavatel soutěže či Provozovatel může bez dalšího Soutěž kdykoliv přerušit či ukončit.
 • Společnost Apple není sponzorem žádné ze Soutěží v rámci Aplikace.

Nákupy v aplikaci

 • Aplikace umožňuje získávat placené Nabídky a hradit rezervace.
 • Ceny všech Nabídek jsou uvedeny včetně zákonné sazby DPH. V ceně Nabídky může být zahrnut přeprodejní poplatek, který navyšuje základní cenu (např. poplatek za přeprodej vstupenky či kupónu).
 • Nabídky mohou být zveřejněny v různých měnách.
 • Provedení platby vyžaduje zadaný e-mail, na který dorazí potvrzení o nákupu.
 • Platba v Aplikaci je realizována pomocí kreditů nebo prostřednictvím platební karty. Jiný způsob plateb není možný.
 • Při provádění platby v Aplikaci se vždy nejprve kontroluje zůstatek kreditů a pokud je dostatečný pro plné pokrytí platby, strhává se příslušná částka z kreditů. Teprve pokud zůstatek kreditů není pro provedení platby dostatečný, přistupuje Aplikace k platbě pomocí platební karty.
 • Platbu pomocí kreditů a platební karty nelze kombinovat.
 • Pokud je zůstatek kreditů dostatečný pro provedení platby, nelze upřednostnit platbu platební kartou.
 • Vracení plateb se řídí Reklamačním řádem.
 • Platba může být vrácena celá nebo částečně dle povahy požadavku Uživatele.
 • Platba je vždy vracena dle formy platby, tj. pokud byla uskutečněna kredity, je odpovídajícím způsobem navýšen zůstatek kreditů. Pokud byla platba provedena platební kartou, zajišťuje se plné nebo částečné stornování této platby na platební bráně.

Kredity

 • Kredity může Uživatel v Aplikaci získat za předem stanovených podmínek při zapojení se do Akce, využitím Nabídky nebo na základě rozhodnutí Provozovatele.
 • Kredity jsou virtuální body, které může Uživatel v Aplikaci použít na úhradu nákupu Cenin za podmínek uvedených výše v sekci Nákupy v Aplikaci.
 • Uživatel může využít kredity pouze prostřednictvím Aplikace. Kredity není možné využít k úhradě zboží a/nebo služeb a/nebo k získání slevy u třetích osob.
 • Uživatel může Kredity získat jako dobrovolný dárek od Provozovatele, za využití Aplikace, a to dle podmínek stanovených Provozovatelem, které si Provozovatel opravňuje kdykoli jednostranně měnit, zejména za podmínek jednotlivých Akcí. Přičemž Provozovatel si dále vyhrazuje právo jakoukoli Akci ukončit.
 • Stav kreditů je zobrazován v mobilní aplikaci. O stavu kreditů je Uživatel také informován v e-mailové zprávě po každém nákupu v Aplikaci.
 • V případě neregistrovaného Uživatele jsou získané kredity vázány ke konkrétnímu mobilnímu zařízení do doby, než Uživatel provede registraci.
 • V případě registrovaného Uživatele (s potvrzenou e-mailovou adresou) jsou kredity vázány k potvrzené e-mailové adrese a mohou být Uživatelem využívány i v dalších zařízeních, pokud v nich nainstaluje mobilní aplikaci a provede registraci se stejným e-mailem.
 • Kredity nelze nikdy převádět na peníze či vyměnit za jakoukoli jinou protihodnotu, než stanovují tyto Podmínky. Kredity není možné převádět ani je nelze darovat dalšímu Uživateli či jiné osobě, ledaže by konkrétní platné a účinné podmínky některé Akce stanovily jinak.
 • V případě využívání Aplikace za účelem navyšování a/nebo získávání více Kreditů, jiného zneužití systému přidělování Kreditů a/nebo využívání Akcí v rozporu s jejich pravidly a/nebo v rozporu s dobrými mravy, si Provozovatel vyhrazuje právo na zrušení a/nebo nepřiznání takových Kreditů.
 • V případě, že Uživatel poruší tyto Podmínky je Provozovatel oprávněn zrušit dle svého uvážení veškeré Kredity Uživatele nebo jejich část.

Platební karty

 • Aplikace umožňuje platby platebními kartami pomocí integrované platební brány. Poskytovatelem platební brány je Československá obchodní banka, a. s.
 • Platební brána akceptuje vybrané druhy platebních karet dle rozhodnutí poskytovatele. Typicky se jedná o kreditní i debetní karty VISA a MasterCard a další.
 • Platební karta musí mít povolené internetové transakce.
 • Při platbě je možné zvolit „zapamatování karty" pro další platby, což umožňuje rychlejší odbavení následných nákupů v Aplikaci ze stejného mobilního zařízení.
 • Má-li platební karta aktivní 3D secure (ochrana pomocí jednorázového SMS kódu), nemusí být zapamatování karty účinné.
 • Uživatel může zapamatování karty kdykoliv zrušit v nastavení mobilní aplikace.
 • Při úhradě rezervace může ve výjimečných případech dojít k zamítnutí platby rezervačním systémem. V takovém případě je provedená platba na platební bráně ihned stornována. Stržené prostředky se Uživateli vrací na kartu obvykle v řádu jednotek pracovních dnů v závislosti na rychlosti případného mezibankovního vyúčtování.
 • V případě, že Uživatel získal placené Ceniny v Aplikaci či vstupenky z rezervace, ale zároveň nedošlo ke správnému stržení odpovídající částky z jeho platební karty a zaúčtování platby (např. kvůli momentální nefunkčnosti platební brány nebo kvůli jiným technickým okolnostem), je Provozovatel oprávněn jednostranně strhnout Uživateli z karty příslušnou chybějící částku a to ve lhůtě až 90 dnů od provedení původní platby.

Potvrzení o nákupu

 • Po platbě pomocí Aplikace je Uživateli na zadaný e-mail zasláno potvrzení o nákupu. Je-li během krátkého časového okamžiku provedeno více plateb z jednoho mobilního zařízení, mohou být jednotlivá potvrzení sdružena do jedné e-mailové zprávy.
 • Potvrzení o nákupu rekapituluje provedené platby a uvádí zůstatek kreditů.
 • E-mailové potvrzení o nákupu není účtenka. O účtenku se všemi náležitostmi může Uživatel požádat prostřednictvím podpory Pořadatele. Účtenka bude Uživateli poskytnuta v elektronické podobě ve lhůtě max. 2 pracovních dnů od přijetí požadavku.
 • Vzhledem k povaze placených Nabídek a rezervací nepodléhají platby a prodeje přes Aplikaci elektronické evidenci tržeb (EET).

Balíčky a Předplatné

 • Při využití Nabídky může Uživatel získat Balíček Cenin různého typu.
 • Balíček jako celek se považuje za využitý, pokud je využitá libovolná Cenina z Balíčku. V takovém případě již nelze poskytnout refundaci, pokud byl Balíček získán v rámci placené Nabídky. Pokud například získáte nákupem vstupenky navíc poukaz na nápoj nebo další vstupenku zdarma, Balíček je považován za využitý, i když uplatníte pouze jednu ze vstupenek nebo jen poukaz na nápoj.
 • Předplatné se spouští využitím (obvykle placené) Nabídky nebo získáním výhry na hrací kartě. Dle pravidel Předplatného se Uživateli automaticky uvolňují nové Ceniny k uložení do Aplikace. Každá s uvolněných Cenin se řídí svými podmínkami (místo využití, datum začátku platnosti, datum expirace apod.).
 • Ceniny z Předplatného jsou automaticky uvolňovány pro e-mail Uživatele, který byl v Aplikaci registrovaný v okamžiku zahájení Předplatného.
 • Změní-li Uživatel během trvání Předplatného mobilní zařízení nebo pokud reinstaluje mobilní aplikaci, je třeba, aby v nové instalaci mobilní aplikace zaregistroval stejnou e-mailovou adresu, pro kterou bylo Předplatné spuštěno.
 • Změní-li Uživatel používanou e-mailovou adresu, je třeba kontaktovat podporu Provozovatele pro navázání Předplatného na jiný e-mail.

Reklamační řád

Reklamační řád stanoví postup Uživatele a Provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí Provozovatele Uživatel shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek a kupónů prostřednictvím Aplikace.

S jakýmkoliv problémem, týkajícím se využití Cenin v Aplikaci, se Uživatel bezodkladně obrací na podporu Provozovatele (viz dále v části Kontakty a Podpora).

 • Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za uskutečnění Událostí a změny termínů jejich konání, průběh Událostí, ani za jakékoliv komplikace vzniklé v průběhu Událostí nebo v souvislosti s jejich konáním. Provozovatel rovněž neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla Uživateli nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou Událostí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které Uživateli vznikly v souvislosti s Událostí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Události.
 • Provozovatel nevrací vstupné zaplacené přes Aplikaci, zakoupená vstupenka se nevyměňuje. S případným požadavkem na vrácení nebo výměnu se Uživatel obrací na pořadatele Události, pokud to pravidla jím stanovená umožňují.
 • Předchozí bod se přiměřeně vztahuje také na kupóny a poukazy zakoupené přes Aplikaci.
 • V případě poškození či ztráty Ceniny nevyplývá Uživateli automaticky nárok na novou Ceninu. Na základě požadavku Uživatele ověří Pořadatel možnost novou Ceninu vydat (dle charakteru Emise, povahy Události, prokazatelného stavu Ceniny před ztrátou apod.) a čistě dle svého uvážení tak může nebo nemusí učinit. Pokud například přijdete o uloženou vstupenku na filmové představení, nebo na koncert, který ještě neproběhl, s největší pravděpodobností vám novou vstupenku po kontrole uvolníme k uložení. Pokud ale přijdete o poukaz, jehož platnost brzy vyprší, nebo u kterého nebude prokazatelné, zda byl nebo nebyl před ztrátou využitý, další poukaz vám už uvolnit nemusíme.
 • Uživatel má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému nabytí všech zaplacených Cenin. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy Uživatel postupoval podle těchto Obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu. V případě Předplatného se reklamace uplatňuje bezprostředně po neobdržení Ceniny, která měla být v rámci předplatného uvolněna.
 • Uživatel je povinen bezprostředně po uložení Ceniny zkontrolovat správnost údajů na ní uvedených - zejm. místo a čas konání související Události, cenovou kategorii, případně konkrétní sedačku, pokud má Událost tento charakter. Na základě okamžité reklamace Uživatele bude reklamovaná Cenina prostřednictvím systému zrušena a Uživateli bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • U jednotlivých Událostí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Událostí mohou být uváděny na webovém portálu beersport.com nebo sděleny Uživateli prostřednictvím Aplikace nebo uvedeny na webových stránkách Události, které spravuje pořadatel. V případě změn termínů konání jednotlivých Událostí stanovuje podmínky pro vracení vstupenek či kupónů pořadatel konkrétní Události.
 • Na nákupy Cenin v Aplikaci se nevztahuje ustanovení občanského zákoníku o 14 denní lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy při uzavření kupní smlouvy „na dálku". Z povahy poskytované služby a dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Uživatel od smlouvy odstoupit.
 • Uživatel má oprávněný nárok na reklamaci, pokud kvůli prokazatelné chybě Aplikace dojde k vícenásobnému zaúčtování provedené platby.
 • Uživatel má oprávněný nárok na stornování svého nákupu v případě, že dojde k nákupu omylem. V takovém případě je povinen bezodkladně kontaktovat podporu Provozovatele, případně využít možnost vrácení ceniny přímo v Aplikaci (tlačítko „Vrátit" na detailu Ceniny), pokud to Cenina umožňuje.
 • Provozovatel neodpovídá za správnou funkčnost ani dostupnost platební brány používané v Aplikaci.
 • Uživatel je oprávněn zrušit svoji účast v zakoupeném Předplatném. Požadavek na zrušení Předplatného zasílá na podporu Provozovatele. Dle povahy Předplatného a jeho fáze může Provozovatel provést plnou nebo částečnou kompenzaci nákupu a poskytnout Uživateli zpět vynaložené prostředky. Pokud například zakoupíte předplatné v hodnotě 100 Kč na 30 čepovaných piv a postupně využijete poukazy na piva v prodejní hodnotě stejné nebo vyšší, než 100 Kč, tak vám při zrušení Předplatného nebudeme již žádné peníze vracet.
 • Pokud Provozovatel zjistí, že mobilní aplikace nebyla provozována v souladu s těmito Obchodními podmínkami (např. byla provozována na zařízení, které mělo provedený zásah do operačního systému, tzv. „root" nebo „jailbreak"), ztrácí Uživatel nárok na uznání reklamace.
 • Pokud Uživatel nemůže plně využít Ceninu z důvodu, že nechce splnit podmínky, které Cenina pro své uplatnění vyžaduje (např. zapnutý Bluetooth či povolené lokační služby) a zároveň o těchto podmínkách nemohl prokazatelně vědět před nákupem, má oprávněný nárok na vrácení částky za nákup Ceniny, pakliže se nejedná o součást Balíčku nebo Předplatného, z něhož byly již jiné Ceniny využity.

Kontakty a podpora

Požadavek na podporu Provozovatele je možné zasílat určenými prostředky v režimu 24/7. Podpora Provozovatele reaguje na obdržený požadavek obvykle v řádu hodin až jednotek pracovních dnů, přičemž tato lhůta není garantována.

Obecné požadavky či dotazy zasílejte jedním z následujících způsobů:

Konkrétní požadavky týkající se některé Ceniny:

 • Využijte tlačítko „Potřebuji Pomoc" na detailu Ceniny v mobilní aplikaci a odešlete e-mail. Odeslaná zpráva obsahuje dodatečné informace, které mohou urychlit řešení požadavku.

Platnost

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2022.

18 let už bylo?

Pro vstup na tyto stránky musíš být starší 18 let.